Services
Road Road transport Railway and Maritime transport Air transport Sectoral awards Feedback

Төлбөрийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай /ААН, байгууллагаас хөгжлийн бэрхшээлтэй буюу одой хүнийг ажиллаагүй сул орон тоо тутамд сар бүр төлөх төлбөрийн хэмжээ/

Батлагдсан огноо: 2019/03/21 Дугаар: 111
Төлбөрийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай /ААН, байгууллагаас хөгжлийн бэрхшээлтэй буюу одой хүнийг ажиллаагүй сул орон тоо тутамд сар бүр төлөх төлбөрийн хэмжээ/  
Ministry of Road and Transport Development of Mongolia Facebook