Services
Road Road transport Railway and Maritime transport Air transport Sectoral awards Feedback

Төслийн хамтарсан зохицуулах хороо байгуулах тухай /”МУ-ын хүн амын нутагшилт, суурьшлын хөгжлийн ерөнхий төсөл” боловсруулах үйл ажиллагаатай уялдан зохицуулах/

Батлагдсан огноо: 2019/03/21 Дугаар: 32
Төслийн хамтарсан зохицуулах хороо байгуулах тухай /”МУ-ын хүн амын нутагшилт, суурьшлын хөгжлийн ерөнхий төсөл” боловсруулах үйл ажиллагаатай уялдан зохицуулах/  
Ministry of Road and Transport Development of Mongolia Facebook