Services
Road Road transport Railway and Maritime transport Air transport Sectoral awards Feedback

2019 онд УБ хотын агаарын бохирдлыг бууруулах чиглэлээр авч, хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө, бэлтгэл ажлын талаар

Батлагдсан огноо: 2019/02/20 Дугаар: 8-XIII-3
2019 онд УБ хотын агаарын бохирдлыг бууруулах чиглэлээр авч, хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө, бэлтгэл ажлын талаар  
Ministry of Road and Transport Development of Mongolia Facebook